ภาษา : ไทย
  

เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ปฏิทินกิจกรรม


นาฬิกา
24 เมษายน 2561


เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบด้วยทีมงานที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี ได้รวบรวมทีมงานมืออาชีพที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารทรัพย์สิน มีระบบการบริหารการจัดการและมาตรฐานที่เป็นสากล และเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านประกอบการหมู่บ้านจัดสรรฯและอาคารชุดฯ จากประสบการณ์ทั้งสองด้านที่มี ทำให้ทีมงานมีความมุ่งหวังที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคที่ซื้อบ้านและซื้อห้องชุดฯในโครงการจัดสรร กับ ผู้จัดสรร ในสิทธิ์ที่พึงได้จากผู้จัดสรรฯ บริษัทฯมุ่งสร้างสรรค์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสมาชิก,ผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์และ ทัศนคติที่ดีรวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการต่อไปในระยะยาว ด้วยทีมบริหารงานมืออาชีพและทีมงานให้บริการที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการคัดเลือกฝึกอบรมอย่างดี

บทความ

 จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

1 การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 43 บัญญัติให้สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตกอยู่ในภาระ
จำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของ ผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพเดิมโดยผู้จัดสรรที่ดิน จะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ นอกจากนั้นยังกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดหาธนาคาร หรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดได้จัดให้มีขึ้น (ร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างกลางของ ทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ข้อ 4)
2 การพ้นหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่า ภายหลังจาก ครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดิน
รับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ผู้จัดสรรที่ดิน จะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคเมื่อได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามลำดับ ดังนี้ 

คำถามที่พบบ่อย

คณะกรรมการลาออกหมดคงเหลือแต่ประธานคนเดียวจะทำอย่างไร
-
การแจ้งระงับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินของผู้ค้างชำระค่าบริการสาธารณะเกิน 6 เดือน มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร
-